INFO@B-AUTOCLAVE.COM

+31 (0) 321 317878

HOGE KWALITEIT, LAGE PRIJS

 artikelen

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. B-Autoclaaf: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Handelsonderneming Heuvelmans, gevestigd aan Schilling 1, 8253GC te Dronten, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 32144262.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie B-Autoclaaf een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: de wederpartij als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Overeenkomst: iedere tussen B-Autoclaaf en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waarmee B-Autoclaaf zich, tegen een nader overeengekomen prijs, jegens de wederpartij heeft verbonden tot de levering van producten en/of het, al dan niet in verband met fabrieksgarantie of een onderhoudsabonnement, verrichten van werkzaamheden.
 5. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid die tussen B-Autoclaaf en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van B-Autoclaaf en de consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals in geval van een consumentenkoop tot stand gekomen middels de webwinkel. Een overeenkomst is aldus geen overeenkomst op afstand indien en voor zover daarbij door B-Autoclaaf geen georganiseerd systeem voor verkoop wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de consument de contactgegevens van B-Autoclaaf op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een bestelling plaatst.
 6. Onderhoudsabonnement: de overeenkomst als bedoeld in lid 4 die conform het bepaalde in artikel 8 voor bepaalde tijd voorziet in onderhouds-, reparatie- en storingsherstelwerkzaamheden ten aanzien van door B-Autoclaaf geleverde autoclaven.
 7. Webwinkel/website: b-autoclaaf.nl.
 8. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door B-Autoclaaf aan de wederpartij te leveren zaken, waaronder autoclaven en/of andere zaken begrepen kunnen zijn.
 9. Autoclaven: de door B-Autoclaaf geleverde producten als bedoeld in het vorige lid die als zijnde autoclaven zijn aangeduid dan wel bekend staan.
 10. Werkzaamheden: alle in het kader van een overeenkomst door B-Autoclaaf te verrichten werkzaamheden, waaronder installatie-, onderhouds-, reparatie- en/of storingsherstelwerkzaamheden ten aanzien van door B-Autoclaaf geleverde autoclaven begrepen kunnen zijn.
 11. Recht van ontbinding: de aan de consument geboden wettelijke mogelijkheid om een overeenkomst op afstand te ontbinden tot 14 dagen na ontvangst van de producten.
 12. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van B-Autoclaaf en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de inkoop- of andersluidende algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk (en aldus schriftelijk) zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Voorts geldt dat het bepaalde in deze algemene voorwaarden niet in de weg staat aan de toepasselijkheid van hetgeen B-Autoclaaf aanvullend op de overeenkomst, bijvoorbeeld op een onderhoudsabonnement, van toepassing heeft verklaard.
 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van B-Autoclaaf is vrijblijvend. B-Autoclaaf kan zijn aanbod nog herroepen tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de wederpartij. In geval van herroeping van het aanbod terwijl betaling door de wederpartij reeds heeft plaatsgevonden, draagt B-Autoclaaf zorg voor zo spoedig mogelijke terugbetaling.
 2. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van B-Autoclaaf dat een kennelijke fout of vergissing bevat. De wederpartij kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van B-Autoclaaf dat is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Iedere overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van B-Autoclaaf, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij B-Autoclaaf anders aangeeft. Een bestelling geplaatst middels de webwinkel, wordt, onverminderd het bepaalde in lid 1, zo spoedig mogelijk per e-mail door B-Autoclaaf aan de wederpartij bevestigd.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht B-Autoclaaf nimmer tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.
 6. Indien de wederpartij de nakoming van op haar rustende verplichtingen uit de overeenkomst overlaat aan derden, is de wederpartij jegens B-Autoclaaf aansprakelijk voor de deugdelijke nakoming daarvan door deze derden.

ARTIKEL 4. | LEVERING VAN PRODUCTEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt de levering van de producten plaats door bezorging daarvan op het door de wederpartij opgegeven afleveradres. Bij gebreke van een afleveradres, wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt.
 2. Aflevering van bestellingen bij een PostNL servicepunt is mogelijk binnen Nederland. Aflevering van bestellingen bij een PostNL servicepunt geschiedt slechts in geval dit uitdrukkelijk bij de bestelling door de wederpartij is opgegeven.
 3. In geval uitdrukkelijk is overeengekomen dat de producten op locatie van B-Autoclaaf worden afgehaald, geschiedt dit slechts op een nader door partijen afgesproken dag en tijdstip.
 4. Binnen Nederland, exclusief de Waddeneilanden, worden autoclaven kosteloos bezorgd en geïnstalleerd, waarbij de wederpartij kosteloos wordt voorzien van een mondelinge gebruiksinstructie. In andere gevallen wordt de bedoelde bezorging, installatie en het verstrekken van instructies tegen bijbetaling verzorgd.
 5. B-Autoclaaf behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de bedenktijd van de consument in verband met het recht van ontbinding pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de consument in ontvangst is genomen.
 6. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de wederpartij op het moment dat de producten door of namens de wederpartij in ontvangst zijn genomen c.q. de autoclaaf door B-Autoclaaf is geïnstalleerd op locatie van de wederpartij.
 7. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de wederpartij nimmer gerechtigd te weigeren de producten in ontvangst te nemen en/of de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan B-Autoclaaf verschuldigde bedragen te voldoen.
 8. Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de wederpartij is toe te rekenen, zal B-Autoclaaf de producten voor rekening en risico van de wederpartij opslaan, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan B-Autoclaaf verschuldigde bedragen.
 9. Indien B-Autoclaaf als gevolg van een aan de wederpartij toerekenbare omstandigheid extra kosten maakt, zoals naar redelijkheid vast te stellen opslagkosten en/of kosten in verband met meerdere afleverpogingen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 5. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ EEN OVEREENKOMST OP AFSTAND

 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en het volgende artikel, kan de consument de overeenkomst op afstand tot 14 dagen na ontvangst van de producten, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 2. De consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst op afstand ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door B-Autoclaaf aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij B-Autoclaaf. Zo spoedig mogelijk nadat B-Autoclaaf in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst op afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal B-Autoclaaf de ontbinding van de overeenkomst op afstand per e-mail bevestigen.
 3. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de consument zorgvuldig om te gaan met de producten en de verpakking. De consument mag de producten slechts in die mate uitpakken en gebruiken voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument de producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
 4. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan B-Autoclaaf retourneren.
 5. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 3. B-Autoclaaf is gerechtigd deze waardevermindering aan de consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de van de consument ontvangen betalingen.
 6. Retournering van de producten dient plaats te vinden binnen veertien dagen nadat de consument de overeenkomst op afstand conform het bepaalde in lid 2 heeft ontbonden.
 7. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor zijn rekening.
 8. B-Autoclaaf zal de van de consument ontvangen betalingen minus eventuele waardevermindering zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst op afstand aan de consument terugbetalen, mits de producten door B-Autoclaaf zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is B-Autoclaaf niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen, indien de consument uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door B-Autoclaaf aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

ARTIKEL 6. | UITSLUITING VAN HET RECHT VAN ONTBINDING

De consument heeft geen recht van ontbinding bij:

a. de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling of directe verpakking na de levering is verbroken;
b. de levering van producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
c. de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
d. een overeenkomst op afstand waarvoor het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

ARTIKEL 7. | GARANTIE OP AUTOCLAVEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, maakt de wederpartij gedurende twee jaar na de dag van levering van de autoclaaf aanspraak op de met de autoclaaf meegeleverde fabrieksgarantie, mits de autoclaaf bij de aflevering door B-Autoclaaf is geïnstalleerd en B-autoclaaf de autoclaaf gedurende de eerste 12 maanden na de dag van levering daarvan aan het jaarlijkse onderhoud (ook wel servicebeurt genoemd), zoals bedoeld in artikel 9, heeft onderworpen, althans daartoe behoorlijk door de wederpartij in de gelegenheid is gesteld, bij gebreke waarvan de garantietermijn in plaats van twee jaar, 12 maanden bedraagt.
 2. Het voor twee jaar fabrieksgarantie vereiste jaarlijkse onderhoud, geschiedt tegen betaling van de gebruikelijke daarvoor door B-Autoclaaf gehanteerde tarieven, tenzij de wederpartij uiterlijk bij de aankoop van de autoclaaf een op die autoclaaf betrekking hebbend onderhoudsabonnement heeft afgesloten, in welk geval het jaarlijkse onderhoud bij de prijs van het onderhoudsabonnement is inbegrepen.
 3. Gedurende de periode van de in dit artikel bedoelde fabrieksgarantie, zullen, behoudens het bepaalde in artikel 10, geen kosten van vervangende, mechanische en elektronische onderdelen, voorrijkosten en arbeidstijd aan de wederpartij in rekening worden gebracht. In geval gedurende de periode van de fabrieksgarantie geopenbaarde gebreken van de autoclaaf niet kunnen worden hersteld, maakt de wederpartij aanspraak op vervanging van de gebrekkige autoclaaf, mits het gebrek niet het gevolg is van een oorzaak of omstandigheid als bedoeld in artikel 10.
 4. Een door B-Autoclaaf, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens B-Autoclaaf kunnen doen gelden.

ARTIKEL 8. | ONDERHOUDS-/SERVICEABONNEMENT T.A.V. AUTOCLAVEN

 1. Een onderhoudsabonnement, ook wel serviceabonnement genoemd, voorziet in onderhouds-, reparatie- en storingsherstelwerkzaamheden ten aanzien van door B-Autoclaaf geleverde autoclaven, conform het bepaalde in de volgende leden van dit artikel. Het onderhoudsabonnement heeft uitsluitend betrekking op de autoclaaf die uitdrukkelijk in of bij het onderhoudsabonnement is vermeld. Een onderhoudsabonnement kan evenwel betrekking hebben op meerdere autoclaven.
 2. Middels het onderhoudsabonnement maakt de wederpartij na de periode van de krachtens het vorige artikel toepasselijke fabrieksgarantie, aanspraak op ten hoogste drie jaar extra beperkte garantie op de autoclaaf. Deze extra beperkte garantie geeft de wederpartij per jaar recht op twee kosteloze reparaties, inclusief vervangende siliconedeurring, bacteriefilter en doorstroomventielen voor zover redelijkerwijs nodig geacht. Voorts voorziet het onderhoudsabonnement in het door B-Autoclaaf verzorgen van jaarlijks onderhoud als bedoeld in het volgende artikel. In verband met het onderhoudsabonnement door B-Autoclaaf gemaakte voorrijkosten en bestede arbeidstijd is bij de prijs van het onderhoudsabonnement inbegrepen. Voorts maakt de wederpartij op basis van het onderhoudsabonnement aanspraak op kosteloos gebruik van een vervangende door B-Autoclaaf beschikbaar gestelde autoclaaf, mits daaraan, gelet op de tijd die met het herstel van de te repareren autoclaaf gepaard gaat, redelijkerwijs behoefte bestaat. Het recht op gebruik van een leen-autoclaaf vervalt indien de wederpartij weer beschikt over de gerepareerde autoclaaf.
 3. Het onderhoudsabonnement wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden en wordt, tenzij deze conform het volgende lid tijdig is opgezegd, steeds stilzwijgend verlengd voor opnieuw 12 maanden, met dien verstande dat het abonnement van rechtswege eindigt door verstrijken van drie jaar na verstrijken van de krachtens het vorige artikel toepasselijke fabrieksgarantie.
 4. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, eindigt het onderhoudsabonnement door schriftelijke opzegging, doch niet eerder dan dat de bepaalde looptijd van 12 maanden is verstreken.

ARTIKEL 9. | JAARLIJKS ONDERHOUD/SERVICEBEURT AAN AUTOCLAVEN

 1. B-autoclaaf zal gedurende de periode van de fabrieksgarantie als bedoeld in artikel 7 en de looptijd van het onderhoudsabonnement als bedoeld in artikel 8, eenmaal per jaar onderhoud uitvoeren aan de autoclaaf. De wederpartij dient B-Autoclaaf daartoe in de gelegenheid te stellen binnen bekwame tijd nadat B-Autoclaaf contact met de wederpartij heeft opgenomen om het onderhoud uit te voeren. De wederpartij kan tevens op eigen initiatief contact opnemen om het bedoelde onderhoud door B-Autoclaaf te laten uitvoeren.
 2. Onder onderhoud in de zin van het vorige lid wordt verstaan, alle werkzaamheden die door B-Autoclaaf noodzakelijk worden geacht om de autoclaaf blijvend goed te laten functioneren. De werkzaamheden omvatten onder andere controle op juiste werking, inspectie van mechanische en elektronische onderdelen, evenals het reinigen en/of vervangen van versleten, defecte of minder betrouwbaar geworden componenten. Ten tijde van het jaarlijkse onderhoud wordt de autoclaaf getest op de capaciteit van de luchtverdrijving en de stoompenetratie in de ketel van de autoclaaf, in combinatie met de zogenoemde Bowie & Dick-test. Na uitvoering van het jaarlijkse onderhoud verstrekt B-Autoclaaf de wederpartij een validatiecertificaat met betrekking tot de betreffende autoclaaf indien de autoclaaf na het uitgevoerde onderhoud naar oordeel van B-Autoclaaf aan de daartoe gestelde eisen voldoet.

ARTIKEL 10. | UITSLUITING VAN GARANTIE EN SERVICE OP BASIS VAN ONDERHOUDSABONNEMENTEN T.A.V.
                          AUTOCLAVEN

Onverminderd de eventueel uitdrukkelijk ter zake bedongen voorwaarden, vallen niet onder het bereik van de fabrieksgarantie als bedoeld in artikel 7 en het onderhoudsabonnement als bedoeld in artikel 8, werkzaamheden aan de autoclaaf die nodig zijn ten gevolge van een van buiten komende oorzaak of een andere omstandigheid die redelijkerwijs niet voor risico van B-Autoclaaf komt. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van B-Autoclaaf en reparaties die zonder voorafgaande schriftelijke instemming van B-Autoclaaf zijn uitgevoerd, in welke gevallen de werkzaamheden, in opdracht van de wederpartij, door B-Autoclaaf worden verricht tegen de gebruikelijk door B-Autoclaaf gehanteerde tarieven voor werkzaamheden buiten garantie c.q. het onderhoudsabonnement, waarbij tevens de in verband met de uitvoering van die werkzaamheden relevante materiaalkosten en gebruikelijk door B-Autoclaaf gehanteerde voorrijkosten aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 11. | NADERE VOORWAARDEN VOOR UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN T.A.V. AUTOCLAVEN

 1. Voor zover voor de opzet en uitvoering van de werkzaamheden relevant is, is de wederpartij tijdig vóór de uitvoering daarvan verantwoordelijk voor het zorgdragen voor:
  -  een vrij toegankelijke plaats van uitvoering van de werkzaamheden;
  -  de behoorlijke bereikbaarheid van de autoclaaf waaraan werkzaamheden dienen te worden verricht;
  -  voldoende gelegenheid voor de aanvoer en plaatsing van de autoclaaf, alsmede andere zaken die bij de uitvoering van de werkzaamheden worden gebruikt, waaronder apparaten, gereedschappen en/of andere hulpmiddelen;
  -  de aanwezigheid van alle voor de uitvoering van de werkzaamheden vereiste voorzieningen, zoals elektriciteit;
  -  het verkrijgen van toegang door de, door B-Autoclaaf tewerkgestelde personen op het overeengekomen tijdstip tot de plaats van uitvoering van de werkzaamheden;
  -  het treffen en handhaven van alle veiligheids- en voorzorgsmaatregelen voor zover dit redelijkerwijs van de wederpartij kan worden gevergd. 
 2. De door B-Autoclaaf tewerkgestelde personen dienen kosteloos gebruik te kunnen maken van alle op de locatie van uitvoering van de werkzaamheden door hen in redelijkheid gewenste zaken en voorzieningen.
 3. De wederpartij staat in voor de tijdige verkrijging van eventueel benodigde goedkeuringen van derden en vrijwaart B-Autoclaaf van alle aanspraken van derden wegens het ontbreken daarvan.
 4. De werkzaamheden worden uitgevoerd op werkdagen (maandag t/m vrijdag), gedurende de normale werkuren (08.30 - 17.00 uur), met uitzondering van erkende feestdagen en officiële vrije dagen.
 5. Indien de werkzaamheden niet of niet tijdig kunnen worden uitgevoerd ten gevolge van een aan de wederpartij toerekenbare omstandigheid, komen, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, de daardoor redelijkerwijs te maken extra kosten voor rekening van de wederpartij. Voor de vaststelling van deze extra kosten, wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de gebruikelijk voor de betreffende prestaties door B-Autoclaaf gehanteerde tarieven.
 6. Indien de werkzaamheden niet tijdig konden worden uitgevoerd ten gevolge van een aan de wederpartij toerekenbare omstandigheid, is voor het overeenkomen van een vervolgafspraak vereist dat de door B-Autoclaaf eventueel te factureren kosten als bedoeld in het vorige lid, volledig zijn voldaan.

ARTIKEL 12. | ONDERZOEK EN RECLAMES

 1. Werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd indien:
  -  het opgeleverde door de wederpartij in gebruik is genomen, of;
  -  aan de wederpartij is meegedeeld dat de werkzaamheden zijn voltooid, dan wel voor partijen redelijkerwijs kenbaar is dat de werkzaamheden zijn voltooid.
 2. Klachten van de wederpartij in verband met de door B-Autoclaaf uitgevoerde werkzaamheden, dienen binnen 24 uur na oplevering daarvan, of indien zulks onder omstandigheden redelijkerwijs niet mogelijk is, binnen 24 uur na het redelijkerwijs door de wederpartij kunnen ontdekken van het gebrek waarop de klacht betrekking heeft, deugdelijk gemotiveerd, per e-mail (info@b-autoclaaf.nl) bij B-Autoclaaf te worden ingediend.
 3. In geval van een koopovereenkomst dient de wederpartij op het moment van leveren van de producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de overeenkomst beantwoorden. Indien de aard dan wel hoeveelheid van de producten naar het oordeel van de wederpartij niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient de wederpartij daarvan op het moment van leveren, althans onverwijld daarna mededeling te doen aan B-Autoclaaf. Indien de bestelling door een postorderbedrijf wordt afgeleverd, dient de mededeling aan B-Autoclaaf schriftelijk te geschieden.
 4. Indien een gebrek van een product ten tijde van de aflevering redelijkerwijs niet door de wederpartij kon worden ontdekt, dient de wederpartij daarvan binnen zeven dagen na ontdekking van het gebrek, althans het redelijkerwijs kunnen ontdekken van het gebrek, deugdelijk gemotiveerd, per e-mail (info@b-autoclaaf.nl) mededeling te doen aan B-Autoclaaf.
 5. Indien de wederpartij niet tijdig reclameert, vloeit er voor B-Autoclaaf uit een dergelijke reclame van de wederpartij geen enkele verplichting voort.
 6. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft haar verplichting tot tijdige en volledige betaling bestaan.
 7. In afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden, vervalt het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek ter zake een consumentenkoop indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de consument ter zake bij B-Autoclaaf is gereclameerd.

ARTIKEL 13. | GARANTIE OP ANDERE PRODUCTEN DAN AUTOCLAVEN

 1. De wederpartij maakt, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, ten aanzien van andere producten dan autoclaven, uitsluitend aanspraak op de eventueel ten tijde van het sluiten van de koop uitdrukkelijk op de website b-autoclaaf.nl vermelde garantie.
 2. Een eventueel door B-Autoclaaf, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens B-Autoclaaf kunnen doen gelden.
 3. Onverminderd de eventueel uitdrukkelijk ter zake bedongen garantievoorwaarden, vervalt de eventuele toepasselijke garantie als in dit artikel bedoeld, indien het gebrek van het product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of een andere omstandigheid die redelijkerwijs niet voor risico van B-Autoclaaf komt. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van B-Autoclaaf en reparaties die zonder voorafgaande schriftelijke instemming van B-Autoclaaf zijn uitgevoerd.
 4. In geval van een geldig beroep op garantie of non-conformiteit, maakt de wederpartij ter keuze van B-Autoclaaf ten hoogste aanspraak op kosteloos herstel dan wel vervanging van het gebrekkige product. Indien herstel en vervanging niet mogelijk is, maakt de wederpartij aanspraak op een naar redelijkheid door B-Autoclaaf vast te stellen financiële compensatie, welke nimmer meer dan de door de wederpartij voor het betreffende product betaalde prijs bedraagt.

ARTIKEL 14. | TERMIJNEN

 1. B-Autoclaaf spant zich in de tussen partijen overeengekomen uitvoerings- en (op)leveringstermijnen waartoe hij zich jegens de wederpartij heeft verbonden, na te komen, echter betreffen deze termijnen nimmer fatale termijnen. Het verzuim van B-Autoclaaf treedt niet eerder in dan nadat de wederpartij B-Autoclaaf schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarin een redelijke termijn is vermeld waarbinnen B-Autoclaaf de betreffende verbintenis alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien B-Autoclaaf voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de wederpartij te verstrekken gegevens, vangen uitvoerings- en (op)leveringstermijnen als bedoeld in het vorige lid, niet eerder aan dan nadat B-Autoclaaf deze gegevens heeft ontvangen.

ARTIKEL 15. | BIJZONDERE VERPLICHTINGEN VOOR WEDERVERKOPERS

 1. In geval de door B-Autoclaaf te leveren producten voor wederverkoop door de wederpartij bestemd zijn, geschiedt wederverkoop aan afnemers van de wederpartij voor eigen rekening en risico van de wederpartij.
 2. Elke samenwerking tussen de wederverkoper en B-Autoclaaf is, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, nimmer exclusief; B-Autoclaaf is zonder geografische beperkingen gerechtigd meerdere wederverkopers aan te stellen.
 3. B-Autoclaaf garandeert de wederpartij de constante, overeengekomen kwaliteit van de geleverde producten. De wederpartij die als wederverkoper van de producten optreedt, is zelf verantwoordelijk voor de nakoming van haar wettelijke verplichtingen jegens haar eindafnemers, zoals inzake de wettelijke verkopersgarantie jegens consumenten.
 4. B-Autoclaaf verleent de wederverkoper het recht gebruik te maken van de merknamen van B-Autoclaaf, doch uitsluitend voor zover en voor zolang dat in het kader van de wederverkoop redelijkerwijs toelaatbaar moet worden geacht en met inachtneming van alle eventuele aanwijzingen van B-Autoclaaf met betrekking tot het gebruik daarvan. Voor gebruik van de handelsmerken van B-Autoclaaf anders dan bedoeld in de vorige zin, is uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van B-Autoclaaf vereist.
 5. De wederverkoper is verplicht om de door B-Autoclaaf gehanteerde merktekens te gebruiken in verband met de wederverkoop van de producten. Het is de wederpartij niet dan na een schriftelijke toestemming van B-Autoclaaf toegestaan enig merkteken van de producten te verwijderen of deze te wijzigen, of eigen merktekens op de producten aan te brengen.

ARTIKEL 16. | OVERMACHT

 1. B-Autoclaaf is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien B-Autoclaaf bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 17. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. B-Autoclaaf is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst B-Autoclaaf ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betalingen heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is B-Autoclaaf gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan B-Autoclaaf verschuldigde bedragen heeft gesteld.
 3. Voorts is B-Autoclaaf gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door B-Autoclaaf op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en/of ontbindingsrecht.
 5. Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die B-Autoclaaf ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien B-Autoclaaf de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 18. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

 1. Alle door B-Autoclaaf vermelde en door de wederpartij verschuldigde bedragen zijn exclusief btw en eventuele verzend-, transport- en voorrijkosten, met dien verstande dat voordat een overeenkomst met een consument wordt gesloten, zoveel mogelijk de totaalprijs wordt vermeld, inclusief btw en eventuele bijkomende kosten.
 2. Het gebruikelijk voor de uitvoering van werkzaamheden door B-Autoclaaf gehanteerde uurtarief, de niet bij de prijs van de werkzaamheden inbegrepen bijkomende kosten, alsmede de kosten van onderhoudsabonnementen en vervangende autoclaven, zijn vermeld in de vóór of ten tijde van het tot stand komen van de betreffende overeenkomst door B-Autoclaaf beschikbaar gestelde prijslijst, waaronder mede begrepen een toeslag voor de levering en installatie van autoclaven dan wel de uitvoering van werkzaamheden op de Waddeneilanden.
 3. De prijzen van werkzaamheden die niet bij een eventueel onderhoudsabonnement zijn inbegrepen, kunnen tegen een nader overeengekomen vaste aanneemsom, dan wel op basis van het gebruikelijk door B-Autoclaaf gehanteerde uurtarief worden uitgevoerd. Voor zover de prijzen en kosten op basis van nacalculatie zijn aangeboden, worden de werkelijke door B-Autoclaaf gewerkte uren en gemaakte kosten aan de wederpartij doorberekend. Prijzen en kosten van werkzaamheden, welke niet bij de maandelijkse prijs van een eventueel onderhoudsabonnement zijn inbegrepen, dienen uiterlijk bij oplevering van de werkzaamheden contant (waaronder pinbetaling mede begrepen) te worden voldaan.
 4. B-Autoclaaf is te allen tijde gerechtigd zijn prijzen en de door hem gehanteerde bijkomende kosten te wijzigen, met dien verstande dat een prijs- of kostenwijziging, onverminderd het bepaalde in de volgende zin, geen betrekking heeft op reeds tot stand gekomen overeenkomsten. Prijs- of kostenwijzigingen ten aanzien van onderhoudsabonnementen treden niet eerder in werking dan bij eventuele stilzwijgende verlenging daarvan, waarbij B-Autoclaaf de wederpartij ten minste een maand vóór het verstrijken van de bepaalde looptijd van de prijswijziging in kennis stelt.
 5. B-Autoclaaf is gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de uit hoofde van de overeenkomst door de wederpartij verschuldigde bedragen te vorderen, met dien verstande dat in geval van een consumentenkoop B-Autoclaaf de consument niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs. De kosten van een onderhoudsabonnement worden maandelijks middels automatische incasso geïncasseerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. B-Autoclaaf is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan enige overeenkomst met de wederpartij, voor zolang de wederpartij in gebreke is met de voldoening van enige op haar jegens B-Autoclaaf rustende betalingsverplichting.
 7. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe overeengekomen dan wel door B-Autoclaaf aangewezen wijze, binnen de door B-Autoclaaf aangezegde of op de factuur vermelde termijn.
 8. In geval betaling via automatische incasso is overeengekomen, is B-Autoclaaf gerechtigd om naar redelijkheid vast te stellen administratiekosten aan de wederpartij in rekening te brengen indien een betaling niet automatisch geïncasseerd kan worden of gestorneerd wordt. In dat geval is de wederpartij op verlangen van B-Autoclaaf gehouden om de openstaande betaling, inclusief de bedoelde administratiekosten middels overboeking te voldoen binnen de op de betreffende factuur vermelde termijn.
 9. B-Autoclaaf is gerechtigd de aan de wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
 10. In geval van liquidatie, faillissement, toepasselijkheid van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of (voorlopige) surseance van betaling van de wederpartij, zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 11. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de wederpartij handelt in hoedanigheid van consument.
 12. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 19. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van B-Autoclaaf, alsmede behoudens de aanspraken van de wederpartij uit eventuele garantie of een onderhoudsabonnement, is B-Autoclaaf na de levering van de producten niet langer aansprakelijk voor gebreken van het geleverde.
 2. De wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door haar verstrekte gegevens, een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan B-Autoclaaf kan worden toegerekend.
 3. B-autoclaaf is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van het gedeeltelijk niet goed functioneren of geheel defect raken van de producten, hetgeen met nadruk geldt voor autoclaven. Onverminderd het recht van de wederpartij op nakoming door B-Autoclaaf van zijn eventuele garantieverplichtingen en verplichtingen uit een eventueel onderhoudsabonnement, is het de verantwoordelijkheid van de wederpartij om de afdoende voorzorgsmaatregelen te treffen tegen het disfunctioneren van de producten. Voorts is B-Autoclaaf nimmer aansprakelijk voor overige gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. B-Autoclaaf is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 5, jegens de wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van B-Autoclaaf in de nakoming van de overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, één en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  -  de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
  -  de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van B-Autoclaaf aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan B-Autoclaaf toegerekend kunnen worden;
  -  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 4. Mocht B-Autoclaaf aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft B-Autoclaaf het recht deze schade, voor zover mogelijk, te herstellen. De wederpartij dient B-Autoclaaf hiertoe terstond na ontdekking van de schade, althans het redelijkerwijs kunnen ontdekken van de schade in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van B-Autoclaaf ter zake vervalt.
 5. De aansprakelijkheid van B-Autoclaaf is te allen tijde beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van B-Autoclaaf betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van B-Autoclaaf nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval krachtens de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van B-Autoclaaf daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van B-Autoclaaf dat krachtens die verzekering toepassing vindt. In geval de overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan zes maanden, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, uitsluitend de factuurwaarde over de laatste zes maanden van de overeenkomst als uitgangspunt genomen.
 6. Onverminderd de vervaltermijnen als bedoeld in artikel 12, bedraagt de verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens B-Autoclaaf één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende rechtsvorderingen die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 7. De wederpartij vrijwaart B-Autoclaaf van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) ander(en) dan B-Autoclaaf toerekenbaar is.
 8. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 20. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door B-Autoclaaf geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de wederpartij al haar verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de wederpartij, behoudens voor zover dat in het kader van wederverkoop en aldus haar normale bedrijfsvoering toelaatbaar moet worden geacht, verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht B-Autoclaaf hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan B-Autoclaaf of door B-Autoclaaf aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. B-Autoclaaf is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.
 5. Als de wederpartij, nadat de producten door B-Autoclaaf aan haar zijn geleverd, aan haar verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze producten als de wederpartij haar verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 21. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Het is de wederpartij niet toegestaan handelingen te verrichten die inbreuk maken op de handelsnamen, merknamen of andere intellectuele eigendomsrechten van B-Autoclaaf dan wel zijn toeleveranciers. Laatstbedoelden behouden zich dan ook alle rechten van intellectuele eigendom voor ten aanzien van de producten en de ontwerpen daarvan, alsmede op de door hen gevoerde handels- en merknamen en op de website b-autoclaaf.nl weergegeven beeldmaterialen en andere content.
 2. Het is de wederpartij verboden de goederen als bedoeld in lid 1 te (doen) verveelvoudigen, te (doen) reproduceren of te (doen) openbaren op een andere wijze dan uit de aard of strekking van de overeenkomst c.q. het normale gebruik van de website voortvloeit.

ARTIKEL 22. | ALGEMEEN KLACHTBELEID

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, binnen bekwame tijd na ontstaan van de klacht, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden ingediend bij B-Autoclaaf.
 2. Bij B-Autoclaaf ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 23. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van B-Autoclaaf aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.
 4. De Nederlandstalige versie van de onderhavige algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.