Privacy Policy

Definities

In dit privacybeleid wordt verstaan onder:

  1. Website: b-autoclaaf.nl, b-autoclaaf.be, waarop dit privacybeleid is geplaatst.
  2. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
  3. Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Verwerking van persoonsgegevens

Wij respecteren uw privacy en achten de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Wij garanderen dat de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk door ons worden behandeld conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

Uw persoonsgegevens zullen door ons onder geen beding worden doorverkocht aan derden. Primair worden uw persoonsgegevens door ons verwerkt voor zover dat noodzakelijk is in verband met de uitvoering van overeenkomsten, de behandeling van uw bestellingen en de beantwoording en verwerking van uw vragen c.q. verzoeken.

Voor ontvangst van nieuwsbrieven zult u zich uitdrukkelijk moeten aanmelden. Wij zijn zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming wel gerechtigd om u per e-mail reviewverzoeken naar aanleiding van voor u reeds uitgevoerde bestellingen te versturen en u per e-mail aanbiedingen te doen omtrent diensten en producten die reeds eerder door u bij ons zijn afgenomen.

Voor het in behandeling nemen en het uitvoeren van overeenkomsten worden uw (bedrijfs)naam, adresgegevens, contact- en betaalgegevens, alsmede eventuele andere door u opgegeven persoonsgegevens verwerkt om u te kunnen identificeren c.q. uw betaalopdrachten te kunnen verwerken. In dit kader worden uw persoonsgegevens, zoals uw betaalgegevens en adresgegevens, aan derden zoals betaalproviders, banken, respectievelijk postorderbedrijven verstrekt, doch uitsluitend voor zover dit voor de uitvoering van overeenkomsten noodzakelijk is.

De website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw apparaat wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om het functioneren en de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren. U kunt het plaatsen van cookies via uw browser uitschakelen, maar dan kunt u mogelijk niet van alle functionaliteiten van de website gebruik maken.

Uw IP-adres wordt gebruikt om algemene bezoekersgegevens ten aanzien van de website bij te houden. In dit kader kunnen met name het tijdstip van de sessie en de gegevens die uw apparaat meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van gebruiks- en klikgedrag op de website. Wij maken hierbij gebruik van Google Analytics. De daarmee verkregen informatie wordt, met inbegrip van uw IP-adres, overgebracht naar Google die deze programmatuur exploiteert. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien hij hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij kunnen met de statistische analyses onze bedrijfsvoering en de werking en functionaliteiten van de website verbeteren en/of uitbreiden. De in dit verband te verwerken persoonsgegevens worden zoveel mogelijk anoniem verwerkt en worden nimmer gebruikt om persoonlijk identificeerbare informatie van u te verzamelen.

Persoonsgegevens worden door ons slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. Persoonsgegevens worden door ons niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Uw rechten

U heeft het recht om ons te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op verkregen toestemming van u, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woont of gevestigd bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door ons niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt u te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Wij leggen passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. De website beschikt dan ook over een SSL-certificaat.

Contact

Voor vragen over dit privacybeleid kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag indien u vragen hebt over uw persoonsgegevens of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.

B-Autoclaaf
De Amer 2
8253 RC Dronten
E-mailadres: info@b-autoclave.com